بیننده: من پست‌تر از آخوند جماعت ندیدم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *