រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច (ភាគទី១)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *